Residency at Rapenburg 16 Amsterdam by Abraham Rozette

Residency at Rapenburg 16 Amsterdam by Abraham Rozette